Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Toegang Jeugdwet

De sector Kind, Jeugd en Gezin  geeft antwoord op vragen van kinderen, jongeren en hun ouders/netwerk. Die vragen kunnen ontstaan vanwege een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en/of een psychiatrische stoornis.
De ondersteuning kan ingezet worden van -9 maand tot 18 jaar (of langer bij een justitieel kader).
 
Samen met u als verwijzer en het gezin brengen we de vragen in kaart en bepalen we de ondersteuningsvormen. We werken systeem- en resultaatgericht.
Onze kracht zit in het doorzetten. Wij zetten door, ook als het moeilijk is of er blijvende ondersteuning nodig is. Wij zetten ook door, wanneer er samenwerking met andere zorgaanbieders nodig is, of een andere zorgaanbieder beter aan kan sluiten bij de vraag.
 
Promens Care wordt momenteel ingeschakeld voor gespecialiseerde, complexe en intensieve ondersteuning, die enkele jaren duurt en soms zelfs overgaat in langdurige zorg (Wlz).
Enkelvoudige en kortdurende  ondersteuning vindt nauwelijks plaats.
 
Promens Care neemt, waar mogelijk, het gezin mee in de ondersteuning en behandeling.
We zetten behandeling in om de ontwikkeling te stimuleren en problemen te verminderen. Daarom maakt behandeling onderdeel uit van onze dagbesteding, verblijf en logeren.

Eenvoudige diagnostiek

Graag gaat een behandelaar van Promens Care met ouders/kind/jongere en de verwijzer in gesprek om de vraagstelling helder te krijger. Gesprekken en onderzoek  leiden tot een advies. Een advies over welke ondersteuning bij de vraag of het probleem past b en in welke context de ondersteuning/behandeling kan worden ingezet (thuis, op school/peuterspeelzaal, in een verblijfslocatie of op een gespecialiseerd kinderdagcentrum).
 
Promens Care kan verschillende behandelaren inzetten.
 • Gedragswetenschapper / GZ Psycholoog
 • Arts (voor verstandelijk gehandicapten)
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut/ergotherapeut
 • Speltherapeut
 • Muziektherapeut
Door een goede samenwerking met onze collega-zorgaanbieders, kunnen wij desgevraagd ook een advies uitbrengen over wie de ondersteuning of behandeling kan uitvoeren.
 

Zelfredzaamheid 

Interventieniveau 5 en 6
Daar Promens Care vooral gevraagd wordt voor gespecialiseerde, complexe en intensieve ondersteuning, kunnen jongeren bij ons terecht in Interventieniveau 5 en 6 (en Interventieniveau 4 voor een schoon en leefbaar huis). We maken een plan met de jongere over de gebieden waarop de jongere zelfstandiger wil worden. Hierin kijken we altijd naar het totaalbeeld en het hele systeem van de jongere. Een combinatie met bouwstenen uit andere resultaatgebieden leidt in veel situaties tot een optimale ontwikkeling.
Ook hebben we aandacht voor het organiseren van de juiste voorwaarden en het blijvend borgen van die voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een laagfrequente vorm van ondersteuning om terugval te voorkomen.
 

Jan is 17 jaar, heeft een psychiatrische aandoening en woont vanwege zijn complexe thuissituatie niet meer bij zijn ouders. Lees hier het verhaal van Jan.
 

Meedoen 

Interventieniveau 5 en 6
Ontwikkeling, erbij horen en je steentje bijdragen staan hoog in ons vaandel.
We leiden jongeren toe naar opleiding of werk en ondersteuning hen wanneer het volhouden van leren of werken moeilijk is.
Ook ondersteunen we jongeren in hun sociale contacten, soms om een netwerk op te bouwen of in stand te houden, soms is dat om uit de problemen te raken en te blijven.
Oplossingsgericht werken, Competentie gericht, Individuele Rehabilitatie Benadering en Triple C vormen de basis voor onze ondersteuning. Altijd staat de vraag van de jongeren voorop.
 
Interventieniveau 7
Wanneer er vragen zijn  over  de ontwikkeling (cognitief, emotioneel, fysiek/motorisch)van jonge kinderen en/of hun gedrag, dan kan een gespecialiseerd kinderdagcentrum een passende plek zijn.
In eerste instantie kijken we altijd of het kind in zijn of haar eigen omgeving ondersteund kan worden (bijvoorbeeld; thuis, op de peuterspeelzaal of op school). Mocht dit niet voldoende blijken, dat kan dagbehandeling plaatsvinden op een gespecialiseerd kinderdagcentrum. Doel daarbij is het toewerken naar een vorm van onderwijs. Jonge kinderen starten met 4 of 6 dagdelen dagbehandeling. Kinderen met een schoolleeftijd krijgen 9 dagdelen dagbehandeling.
We werken in kleine groepen (8 tot 10 kinderen) met voor elke 4 kinderen 1 begeleidster.
Behandelaren werken, naast de begeleiders,  mee op de groep. Ook werken zij met de kinderen individueel.
Aangezien behandeling onderdeel  is van IV7, wordt M4 gecombineerd met bouwsteen G1 behandeling regulier op interventieniveau 5 of 6 (afhankelijk van het aantal dagdelen per week).
 
Naast dagbehandeling, bieden we maatwerk op het gebied van gespecialiseerde buitenschoolse opvang (SBSO). Hierbij gaat het om voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. We bespreken de behoefte, zodat we een passend pakket  kunnen samenstellen.
SBSO biedt een veilige omgeving met voortdurende nabijheid en een gestructureerd programma, gericht op ontspanning, ontwikkeling en sociale vaardigheden.
 
Interventieniveau 8
Logeren/Tijdelijk verblijf bieden we vaak aan in combinatie met dagbehandeling en/of ambulante gezinsondersteuning.
Onze logeerhuizen en logeergezinnen hebben 2 hoofdoelen:
1.    Door ouders te ontlasten kunnen we uithuisplaatsing voorkomen of uitstellen.
2.    In onze gespecialiseerde logeerhuizen en -gezinnen wordt de ontwikkelingsgerichte behandeling en begeleiding voortgezet. Door interventies binnen alle domeinen van het kind in te zetten  ontwikkelt het kind zich sneller.
Onze logeerhuizen en -gezinnen zijn veilig, ontwikkelingsgericht en afgestemd op kinderen met een (lichamelijke) beperking.
Aangezien behandeling onderdeel uitmaakt van het logeren, wordt M4 gecombineerd met bouwsteen G1 behandeling regulier op interventieniveau 5 of 6 (afhankelijk van het aantal etmalen per maand).
 

Gezond

Interventieniveau 4 
Medicatiecontrole voor een AVG.
 
Interventieniveau 5 en 6
Vanuit een breed gespecialiseerd team van behandelaren en begeleiders, kunnen we combinaties van begeleiding en behandeling op maat samenstellen.
Te denken valt aan:
-      Gedragswetenschapper / GZ Psycholoog;
-      Gezinsbehandelaar;
-      Gezinsondersteuner;
-      Arts (voor verstandelijk gehandicapten);
-      Logopedist;
-      Fysiotherapeut/ergotherapeut;
-      Speltherapeut;
-      Muziektherapeut.
 
Interventieniveau 7
Dagbehandeling in deeltijd voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek. We werken vanuit een integraal plan met het kind, de ouders en peuterspeelzaal/kinderopvang/school. 
 

Roos is 2,5 jaar en bezoekt 1 dag per week de reguliere kinderopvang. Lees hier het verhaal van Roos
 
Interventieniveau 8
Wij vinden dat kinderen en jongeren bij hun ouders horen te wonen. Als dat niet meer kan of onveilig is, kunnen kinderen en jongeren bij ons wonen. Tijdelijk of voor altijd, met of zonder behandeling. Verblijf is maatwerk, net als al onze andere vormen van ondersteuning. Wanneer een kind of jongere bij ons gaat wonen, gaan we direct in gesprek over “terug naar huis” en wat er nodig is om dat haalbaar te maken. Daar maken we werk van, samen met de ouders en u als verwijzer. Wanneer blijkt dat de begeleiding en behandeling niet leidt tot terug naar huis, kan het kind of jongeren bij ons blijven wonen, al dan niet in combinatie met dagbesteding/behandeling, jobcoaching of ondersteuning in het onderwijs. Voor iedere ondersteunings- of ontwikkelvraag organiseren we samen een passend antwoord.
 

Sam is 14 jaar, heeft een psychiatrische beperking en valt onder de jeugdreclassering. Hij verblijft is een woon/behandel locatie (G1) voor jongeren. Lees hier het verhaal van Sam.
 

Marieke is 16 jaar, heeft een licht verstandelijke beperking en een hechtingsprobleem. Lees hier het verhaal van Marieke.
 

Pim is 6 jaar, heeft ASS en een verstandelijke beperking. Lees hier het verhaal van Pim.
 
 

Eenvoudige diagnostiek

Graag gaat een behandelaar van Promens Care met ouders/kind/jongere en de verwijzer in gesprek om de vraagstelling helder te krijger. Gesprekken en onderzoek leiden tot een advies. Een advies over welke ondersteuning bij de vraag of het probleem past  en in welke context de ondersteuning/behandeling kan worden ingezet (thuis, op school/peuterspeelzaal, in een verblijfslocatie of op een gespecialiseerd kinderdagcentrum).
 
Promens Care kan verschillende behandelaren inzetten:
 • Gedragswetenschapper/GZ Psycholoog
 • Arts (voor verstandelijk gehandicapten)
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut/ergotherapeut
 • Speltherapeut
 • Muziektherapeut
Door een goede samenwerking met onze collega-zorgaanbieders, kunnen wij desgevraagd ook een advies uitbrengen over wie de ondersteuning of behandeling kan uitvoeren.
 

Meedoen en Zelfredzaamheid

Interventieniveau 5 en 6
Promens Care wordt vooral gevraagd voor gespecialiseerde, complexe en intensieve ondersteuning. Jongeren kunnen bij ons terecht in Interventieniveau 5 en 6. We maken een plan met de jongere over de gebieden waarop hij of zij zelfstandiger wil worden. Daarnaast kijken we waar de jongeren kan meedoen in de samenleving en wat hij of zij daar voor nodig heeft. We leiden jongeren toe naar opleiding of werk en ondersteuning hen wanneer het volhouden van leren of werken moeilijk is.
Ook ondersteunen we jongeren in hun sociale contacten, soms om een netwerk op te bouwen of in stand te houden, soms is dat om uit de problemen te raken en te blijven.
 
Oplossingsgericht werken, Competentie gericht, Individuele Rehabilitatie Benadering en Triple C vormen de basis voor onze ondersteuning. Altijd staat de vraag van de jongeren voorop.
Hierbij kijken we altijd naar het totaalbeeld en het hele systeem van de jongere. Een combinatie met bouwstenen uit andere resultaatgebieden leidt in veel situaties tot een optimale ontwikkeling.
Ook hebben we aandacht voor het organiseren van de juiste voorwaarden en het blijvend borgen van die voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een laagfrequente vorm van ondersteuning om terugval te voorkomen.
 

Jan is 17 jaar, heeft een psychiatrische aandoening en woont  door zijn complexe thuissituatie niet meer bij zijn ouders. Lees hier het verhaal van Jan.
 

Cindy is een meisje van 16. Ze doet goed haar best op het mbo, ze wil graag haar diploma halen en dan een vervolgopleiding doen op het HBO. Lees hier het verhaal van Cindy.
 
Interventieniveau 7
Wanneer er vragen zijn  over  de ontwikkeling (cognitief, emotioneel, fysiek/motorisch)van jonge kinderen en/of hun gedrag, dan kan een gespecialiseerd kinderdagcentrum een passende plek zijn.
In eerste instantie kijken we altijd of het kind in zijn of haar eigen omgeving ondersteund kan worden (bijvoorbeeld; thuis, op de peuterspeelzaal of op school). Mocht dit niet voldoende blijken, dat kan dagbehandeling plaatsvinden op een gespecialiseerd kinderdagcentrum. Doel daarbij is het toewerken naar een vorm van onderwijs. Jonge kinderen starten met 4 of 6 dagdelen dagbehandeling. Kinderen met een schoolleeftijd krijgen 9 dagdelen dagbehandeling.
We werken in kleine groepen (8 tot 10 kinderen) met voor elke 4 kinderen 1 begeleidster.
Behandelaren werken, naast de begeleiders, mee op de groep. Ook werken zij met de kinderen individueel. Aangezien behandeling geen onderdeel is van IV7, combineren we dit met een bouwsteen behandeling uit Gezond zijn op interventieniveau 5 of 6.
 
Naast dagbehandeling, bieden we maatwerk op het gebied van gespecialiseerde buitenschoolse opvang (SBSO). Hiebij gaat het om voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. We bespreken de behoefte, zodat we een passend pakket kunnen samenstellen.
SBSO biedt een veilige omgeving met voortdurende nabijheid en een gestructureerd programma, gericht op ontspanning, ontwikkeling en sociale vaardigheden.
 

Roos is 2,5 jaar en bezoekt 1 dag per week de reguliere kinderopvang. Lees hier het verhaal van Roos.
 
Interventieniveau 8
Wij vinden dat kinderen en jongeren bij hun ouders horen te wonen. Als dat niet meer kan of onveilig is, kunnen kinderen en jongeren bij ons wonen. Dit kan in verschillende vormen; meeleefgezinnen, gezinshuizen en woonvoorzieningen. Tijdelijk of voor altijd, met of zonder behandeling. Verblijf is maatwerk, net als al onze andere vormen van ondersteuning. Wanneer een kind of jongere bij ons gaat wonen, gaan we direct in gesprek over “terug naar huis” en wat er nodig is om dat haalbaar te maken. Daar maken we werk van, samen met de ouders en u als verwijzer. Wanneer blijkt dat de begeleiding en behandeling niet leidt tot terug naar huis, kan het kind of jongeren bij ons blijven wonen, al dan niet in combinatie met dagbesteding/behandeling, jobcoaching of ondersteuning in het onderwijs. Voor iedere ondersteunings- of ontwikkelvraag organiseren we samen een passend antwoord.
 
Logeren/Tijdelijk verblijf bieden we vaak aan in combinatie met dagbehandeling en/of ambulante gezinsondersteuning.
Onze logeerhuizen en logeergezinnen hebben 2 hoofdoelen:
1.    Door ouders te ontlasten kunnen we uithuisplaatsing voorkomen of uitstellen.
2.    In onze gespecialiseerde logeerhuizen/gezinnen wordt de ontwikkelingsgerichte behandeling en begeleiding voortgezet. Door interventies binnen alle domeinen van het kind in te zetten ontwikkelt het kind zich sneller.
Onze logeerhuizen en logeergezinnen zijn veilig, ontwikkelingsgericht en afgestemd op kinderen met een lichamelijke beperking.
Aangezien behandeling onderdeel uitmaakt van het logeerhuis, combineren we Dagbesteding intensief specialistisch  met de bouwsteen behandeling op interventieniveau 5 of 6.
 

Meeleefgezin: Pim is 6 jaar, heeft ASS en een verstandelijke beperking. Lees hier het verhaal van Pim.
 

Gezinshuis: Marieke is 16 jaar, heeft een licht verstandelijke beperking en een hechtingsprobleem. Lees hier het verhaal van Marieke.
 

Logeren: Ilse is 7 jaar. Zij heeft een verstandelijke beperking en laat moeilijk gedrag zien. Lees hier het verhaal van Ilse.
 

Gezond zijn

Interventieniveau 4 
Medicatiecontrole voor een AVG.
 
Interventieniveau 5 en 6
Vanuit een breed gespecialiseerd team van behandelaren en begeleiders, kunnen we combinaties van begeleiding en behandeling op maat samenstellen.
Te denken valt aan:
 • Gedragswetenschapper/ GZ Psycholoog;
 • Gezinsbehandelaar;
 • Gezinsondersteuners;
 • Arts (voor verstandelijk gehandicapten);
 • Logopedist;
 • Fysiotherapeut/ergotherapeut;
 • Speltherapeut;
 • Muziektherapeut.
Interventieniveau 7
Dagbehandeling in deeltijd voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek. We werken vanuit een integraal plan met het kind, de ouders en peuterspeelzaal/kinderopvang/school.
 
 
Tom is bijna 3,5 jaar en bezoekt de reguliere kinderopvang en ons gespecialiseerd kinderdagcentrum. Lees hier het verhaal van Tom.
 
Interventieniveau 8
Wij vinden dat kinderen en jongeren bij hun ouders horen te wonen. Als dat niet meer kan of onveilig is, kunnen kinderen en jongeren bij ons wonen. Dit kan in verschillende vormen; meeleefgezinnen, gezinshuizen en woonvoorzieningen. Tijdelijk of voor altijd, met of zonder behandeling. Verblijf is maatwerk, net als al onze andere vormen van ondersteuning. Wanneer een kind of jongere bij ons gaat wonen, gaan we direct in gesprek over “terug naar huis” en wat er nodig is om dat haalbaar te maken. Daar maken we werk van, samen met de ouders en u als verwijzer. Wanneer blijkt dat de begeleiding en behandeling niet leidt tot terug naar huis, kan het kind of jongeren bij ons blijven wonen, al dan niet in combinatie met dagbesteding/behandeling, jobcoaching of ondersteuning in het onderwijs. Voor iedere ondersteunings- of ontwikkelvraag organiseren we samen een passend antwoord.   
 

Sam is 14 jaar, heeft een psychiatrische beperking en valt onder de jeugdreclassering. Lees hier het verhaal van Sam. 
  

Gezond opgroeien

Interventieniveau 5 en 6
We werken systeemgericht en binnen de mogelijkheden van systeem, om de situatie voor kinderen en jongeren veilig en ontwikkelingsgericht te maken.
Gezinsbehandeling is een dienst op zich, maar zit in feite in al onze vormen van ondersteuning verweven. Gezinsbehandeling is maatwerk. We werken o.a. met Intensieve agogische gezinsontwikkeling, Video home training en Systeemtherapie, maar de vraag van het gezin is altijd leidend in het opstellen van een plan.
 

Jeanet en Bas zijn 30 en 34 jaar, ze hebben beiden een licht verstandelijke beperking. Lees hier hun verhaal.
 

Jim is een jongen van 18 jaar. Hij heeft geen vaste woonplek. Lees hier het verhaal van Jim. 
 
Interventieniveau 7
Vaak starten jonge kinderen op ons kinderdagcentrum met een vraag over hun ontwikkelingsachterstand en vragen over hun gedrag. Gaandeweg blijkt vaak dat ouders ook moeite hebben om de opvoeding goed vorm te geven. Dan starten we met gezinsbehandeling. Het is prachtig dat voor deze twee ontwikkelingsvraagstukken nu één bouwsteen is ontwikkeld.
Misschien is het voor de toegang moeilijk om bij de start van het traject gelijk scherp te krijgen of ouders ook een vraag hebben. Dat zien we nu tenslotte ook. Graag worden wij vroegtijdig ingezet (eenvoudige diagnostiek), om samen met de toegang en ouders de vraag én toe te wijzen bouwsteen helder te krijgen. 
 

Jip is 4 jaar, heeft een ontwikkelingsachterstand en kenmerken van autisme. Lees hier het verhaal van Jip.
 
Interventieniveau 8
Zoals bij de andere domeinen beschreven; wanneer het kan, werken we toe naar terugkeer naar huis. Bij gezinnen waar sprake is van een verstandelijke beperking, vraagt dit vaak een lange adem en nazorg in de vorm van langdurige laag frequente ondersteuning.
 

Mike is 13 jaar heeft een lichtverstandelijke beperking en ODD. Lees hier het verhaal van Mike.
 
 

​Bovenregionaal biedt Promens Care de volgende mogelijkheden:

 • Spoed4jeugd
 • Avondsterlaan

Spoed4jeugd

Spoed4jeugd is een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. We bieden spoedeisende hulp aan kinderen en gezinnen in crisissituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Doordat we één toegang hebben georganiseerd, krijgen cliënten met een crisissituatie een versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.
 
Jaarlijks hebben honderden kinderen, jongeren en hun verzorgers in Drenthe snel hulp nodig. De Drentse aanbieders van jeugdhulp, waaronder Promens Care, hebben daarom hun krachten gebundeld in Spoed4jeugd. Doordat kinderen en jongeren direct de hulp krijgen die ze nodig hebben, verminderen we het aantal opnames. We kunnen schakelen tussen de zorgvormen en de juiste expertise inschakelen voor elke situatie.
 
Spoed4jeugd is een  herkenbare en laagdrempelige ingang naar spoedhulp, voor Veilig Thuis, wijkcoaches, gemeentelijke regisseurs, huisartsen en specialisten. U kunt ons zeven dagen per week buiten kantooruren bereiken via 0522- 27 99 46.

 

Avondsterlaan

De Avondsterlaan is er voor jongeren in de leeftijd tussen ongeveer 15 en 23 jaar die in hun ontwikkeling zijn belemmerd. Naast een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50/55  en 85) hebben de jongeren ook psychiatrische, gedrags- en / of leerproblemen. Het gaat om jongeren met bijvoorbeeld hechtingsproblematiek,  problemen in de impulsregulatie, emotieregulatie-problematiek, ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D of lichte vormen van Autisme Spectrum Stoornissen. 
 
Hoe wij werken
De Avondsterlaan is een behandellocatie in de stad Groningen. Een verblijf bij de Avondsterlaan is tijdelijk. We streven naar een verblijf van maximaal twee jaar.
Na het verblijf bij ons stroomt een cliënt door naar een vervolgplek die meer gericht is op zelfstandig wonen. Dat kan een trainingslocatie, een verblijfslocatie of een zelfstandige woning met begeleiding op afstand zijn. Sommige jongeren gaan terug naar huis.
We werken samen met ouders /verzorgers of de keten-instelling toe naar de plaatsing bij de Avondsterlaan. Bij plaatsing stellen we het perspectief met de doelen op. Deze evalueren we regelmatig  tijdens het verblijf van de jongere bij de Avondsterlaan. Wanneer nodig stellen we de doelen bij of ronden we ze af. Na afronding van de behandeling stellen we een nieuw perspectief op met doelen voor het traject richting toekomst.
 
Met wie wij samenwerken
De Avondsterlaan is onderdeel van de LVB keten. Samen met andere organisaties, zoals Elker - het Poortje, hebben we een  passend aanbod voor jongeren met als doel hen zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Voor de in- en doorstroommogelijkheden van de jongeren werken we nauw samen met andere organisaties, zodat we samen  een passende woonplek kunnen bieden. Daarnaast is er intensief contact met het onderwijs, werk- stage- of dagbesteding , ouders en verwanten. Naast de deskundigheid die we in huis hebben (GZ-psycholoog, orthopedagoog) betrekken we gespecialiseerde deskundigen van andere organisaties. Bijvoorbeeld VNN, Lentis of Accare.
 
Het zijn de jongeren die op de brink staan op de weg naar volwassenheid en daarbij vaak voor de keuze staan tussen een leven in de (criminele) marge of op een adequate manier onderdeel uitmaken van de maatschappij. We kunnen niet álle jongeren toeleiden naar een ‘goed leven’, maar elke stap die we met hen op weg daarheen kunnen maken is de moeite waard om te zetten.